Adatvédelem

A bpw.hu honlap üzemeltetője, az BPW-Hungária Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 98., a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az BPW-Hungária Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei, valamint weboldalának látogatói (együttesen: felhasználó) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BPW-Hungária Kft., mint ezen honlap adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelő ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.,);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

1., Definicíók, meghatározások


1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem Europai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT állam)állama.


2., Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során


Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy teljesülnek az adatkezelésnek az Infotv 5. §-ban és 6. §-ban.meghatározott feltételei, és - az Infotv. 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve - a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3., A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A bpw.hu weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

3/1. Az bpw.hu weboldal felhasználóinak adatai
Az adatkezelés célja: a honlap felkeresése során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a felhasználói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
A bpw.hu honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra.


3/2. A bpw.hu kapcsolatfelvétel, jelentkezés, információ kérés adatai
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információkérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatkezelés céljának megszűnése.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
► postai úton: BPW-Hungária Kft. 9700 Szombathely, Körmendi út 98 címen,
► e-mail útján az bpw@bpw-hu címen.

4., A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

Az BPW-Hungária Kft. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai az X-Meditor Kft.-nél (9023 Győr, Csaba u. 21.) valamint a Magyar Telekom Nyrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-041928) által üzemeltetett szerver webtárhelyén találhatóak meg (adatpark: 9021 Győr, Teleki László u. 36).

5., Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai


Név: BPW-Hungária Kft. és a vele munkaviszonyban álló, adott szerződés teljesítésével kapcsolatos munkaköri feladatokat teljesítő munkavállalók.
Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 98
Online elérhetőség: bpw@bpw.hu

6., Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Név:BPW-Hungária Kft. és a vele munkaviszonyban álló, adott szerződés teljesítésével kapcsolatos munkaköri feladatokat teljesítő munkavállalók.
Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 98
Online elérhetőség: bpw@bpw.hu.

7., A Felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos jogai gyakorlásának módja, Jogorvoslat lehetőségei


A felhasználó törvényen alapuló jogait és kötelezettségeit az Info tv. 14-21. §-a tartalmazza. A Felhasználót a törvény alapján megilleti a tájékoztatáshoz való jog, valamint kérheti adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. A jogokról és kötelezettségekről részletesen az törvény fent megjelölt szakaszaiban tájékozódhat a következő weboldalon: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244 (Infotv. 14-21. §)
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei: Az adatkezeléssel érintett Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Infotv. 22-23. §-a tartalmazza: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244
Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb tájékoztatást az oldal Adatkezelőjénél kérhet az bpw@bpw.hu elektronikus levélcímen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon:+36 (1) 391-1400).

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén panasz, bejelentés alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálat kezdeményezhető. A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

BPW-Hungárai Kft.-nél kinevezett adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejesné Márton Zsuzsa (Tel.: +36 94 501 787)


8., Pályázatokhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Pályázónk!

A BPW-Hungária Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 98.) lehetőséget biztosít arra, hogy a leendő munkavállalója személyesen vagy elektronikus úton is beadhassa jelentkezését a társaság személyügyi osztályára. Az adatkezelés célja a szükséges munkavállalói létszám biztosítása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával. A tárolt önéletrajzokat a Társaság érkeztetési dátummal látja el, és bizalmas adatként kezeli.

A kiválasztási eljárás során megvalósuló adatkezelés:

  • A kiválasztási eljárás során megvalósuló adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlataira vonatkozó információk nyújtása, a szükséges munkavállalói létszám biztosítása.
  • A kezelt adatok kategóriái: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, ill. önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok. A Társaság az önéletrajz kezelése során különleges adatot, ill. bűnügyi személyes adatot nem tárol, amennyiben az önéletrajz ezen adatokat is tartalmazza, az adatot a Társaság haladéktalanul törli.
  • Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a. pontja alapján a jelentkező önkéntes hozzájárulása az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával.
  • Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. A jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.
  • Adatok továbbítása adatfeldolgozónak: Nem történik.
  • Kik ismerhetik meg az Ön adatait: A Társaság képviseletére jogosult személyek, a személyügyi osztály munkatársai, valamint a felvételben érintett terület(ek) képviselői.

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

Ön, mint az adatkezeléssel érintett személy az adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

- Postai úton a BPW-Hungária Kft. 9700 Szombathely, Körmendi út 98. címen
- E-mail útján a palyazat@bpw.hu e-mail címen
- Telefonon a +36 94/ 517-251-es telefonszámon

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

- BPW-Hungária Kft. 9700 Szombathely, Körmendi út 98.

- Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Fejesné Márton Zsuzsa

  Elérhetősége: 9700 Szombathely, Szerb Antal u 1.,  Tel.: +36 94 501 787, Mobil: +36 30 235 1094, Email: firoda@t-online.hu

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.